Privacybeleid

1 Je privacy is belangrijk voor ons

Deze privacyverklaring is geldig voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door DK Pools bv (hierna DK Pools genoemd) via haar website.

DK Pools verbindt zich ertoe om jouw privacy te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring informeert DK Pools jou over het gebruik van je persoonsgegevens, verzameld door onze website. Lees deze informatie zorgvuldig, zodat je goed weet waarvoor DK Pools je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring tevens informatie over je privacyrechten en hoe je deze kan uitoefenen.

DK Pools kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De meest recente versie vind je op www.DK Pools.be/privacybeleid. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert DK Pools je via de website.

Met betrekking tot jouw privacy leven we de volgende geldende regelgeving na:

-de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van 27 april 2016, die als doel heeft om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens
-elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van DK Pools en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Als je via een hyperlink terechtkomt op een andere website, zoals bijvoorbeeld een website van een fabrikant of producent van onze producten, dan geldt deze privacyverklaring niet voor jouw bezoek aan die website.

2. DK Pools verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

2.1. Verwerking persoonsgegevens
Met persoonsgegevens worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die jou aanbelangen, dit wil zeggen alle informatie die toelaat om jou rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren. Bij het gebruik van de website wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een databank opgeslagen. DK Pools maakt ook gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid & beveiliging van de website te bevorderen. U heeft de mogelijkheid om het plaatsen van bepaalde cookies te weigeren Zie de cookieverklaring voor verdere meer info.

2.2. De verschillende doeleinden
DK Pools gebruikt je persoonsgegevens enkel voor de onderstaande doeleinden:
2.2.1. Onderzoek
DK Pools gebruikt gegevens met betrekking tot het gebruik van de website voor onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. We gebruiken waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot een individuele bezoeker. De door jou op de website verstrekte gegevens kan DK Pools tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken deze data eveneens om onze website te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen.
2.2.2. Personalisatie
DK Pools gebruikt de gegevens gebruik van de website ook om jouw interesses in kaart te brengen. Daarnaast word je gebruik van de website bijgehouden (bijvoorbeeld klikgedrag) in overeenstemming met je cookiekeuzes.
2.2.3. Beveiliging
IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de website te kunnen detecteren en te bestrijden.

3. De verschillende rechtsgronden waarop DK Pools jouw persoonsgegevens kan verwerken

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als DK Pools zich baseert op één van de rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.1. Toestemming
DK Pools vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we je in contact willen stellen met een fabrikant of producent en je toestemming vragen om je contactgegevens te morgen overmaken aan de fabrikant of producent.
Je kan altijd jouw toestemming intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zetten we alle verwerkingen die gebaseerd zijn op deze toestemming stop. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming voor de intrekking.

3.2. Gerechtvaardigd belang
DK Pools kan persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen. Ze zijn ingegeven door de noodzaak om als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let DK Pools erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van DK Pools en de impact op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen. DK Pools zal dit verzet steeds respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen

3.3. Wettelijke verplichting
De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van een wettelijke verplichting waaraan DK Pools moet voldoen.

3.4. Uitvoeren van een overeenkomst
Voor de uitvoering van een overeenkomst.

4.Bewaartermijnen

Bewaartermijnen van persoonsgegevens vormen een belangrijk element binnen de privacywetgeving (AVG). Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur van de periode waarin je persoonsgegevens worden bewaard, is onder meer afhankelijk van het type persoonsgegeven. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, zal DK Pools je gegevens dan ook verwijderen.

5. Je hebt recht op je privacy

Wanneer je gegevens worden verwerkt heb je heel wat rechten:

5.1. Recht op inzage
Wil je inzage in de gegevens die DK Pools over jou verwerkt, laat het dan weten. Je hebt het recht om toegang te vragen tot al jouw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet je verklaren welke persoonsgegevens je wenst te krijgen. Als je je recht van inzage uitoefent zal DK Pools je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

5.2. Recht op verbetering
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die DK Pools over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan steeds vragen om deze gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

5.3. Recht op wissen
Je kan DK Pools vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als DK Pools geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze verwijderen. Een wettelijke verplichting kan de verwijdering eventueel wel in de weg staan.

5.4. Recht van verzet
Ben je het niet eens met de manier waarop DK Pools bepaalde gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Natuurlijk kan je je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten.

5.5. Uitoefenen van je rechten
Indien je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je eenvoudig een mailtje sturen naar info@dkpools.be. Wees altijd zo specifiek mogelijk in wat je wenst. Zo kan DK Pools je vraag concreet en correct behandelen. DK Pools moet je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat DK Pools een kopie van je identiteitskaart kan opvragen.
Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van DK Pools? Surf dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.) Je kan daar ook een klacht indienen.

6. Beveiliging

Je persoonsgegevens worden gehost op servers bij ZXCS bv in Nederland. Deze worden gecontroleerd, geconfigureerd en regelmatig geüpdatet worden om volgende risico’s maximaal te vermijden:
-de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens
-het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens
-een onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens

7. Derden

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in punt 3, kan het gebeuren dat DK Pools je persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Het betreft bijvoorbeeld informaticadienstverleners die het onderhoud van de website verzekeren, fabrikanten of producenten… DK Pools selecteert deze derden met de grootste zorg.
DK Pools verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

8. Heb je een vraag of wenst u een klacht in te dienen?

Indien je wenst te reageren op bepaalde zaken uit deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met DK Pools. Het adres en andere contactgegevens kan je terugvinden onder punt 9.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Indien je meer info wenst over klachten zie dan op deze website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Tot slot

DK Pools kan deze privacyverklaring altijd aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring. De meest recente versie vind je op www.dkpools.be/privacybeleid
Indien je nog vragen hebt, mail dan gerust naar info@dkpools.be of contacteer ons op onderstaand adres:
DK Pools bv
Schotensteenweg 212
2960 Brecht (België)