Alle producten

Pool smart – Chloortabletten van 20g 1kg

 13,95

Gebruiksaanwijzing:

Deze chloortabletten zijn uitsluitend bestemd voor de ontsmetting van zwemwater. Meet de chloor-, pH-en cyaanzuurwaarden aan de hand van een testset. Breng de pH waarde van het water tussen 7.0 en 7.4 en controleer of het cyaanzuurgehalte lager is dan 70 mg/l (70 ppm). Voeg bij nieuw water 2-3 tabletten per 10m³ toe. Gebruik 1-2 tabletten per 4 tot 6 dagen voor een continue chlorering: aanbevolen waarde is 1-2 ppm. Bij voorkeur in de open lucht gebruiken bij afwezigheid van wind. Altijd via de skimmer of een doseervlotter toevoegen, de tablet nooit rechtstreeks in het water werpen! Nooit water aan het product toevoegen of met andere chemicaliën mengen! Uit de buurt van zuren, goed afgesloten, op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren. De lege verpakking goed met zwembadwater spoelen alvorens de verpakking weg te gooien.

Veiligheidsvoorschriften:

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg