Alle producten

Pool smart – Chloortabletten van 200g 1kg

 12,50

Doel :
Ontsmetting van het zwemwater en het doden van micro-organismen. Voorkomt groen water.

Gebruiksaanwijzing:
pH waarde brengen tussen 7.0 en 7.4. Elke week 1 tablet per 25 m³ water of als de vorige tablet is opgelost in een proper skimmermandje of in een chloordoseerder plaatsen. Zwembadwater minstens 1 keer volledig laten filtreren voor afgifte van het opgeloste product aan het water. Vrije chloorgehalte tussen 1 en 2 ppm houden en regelmatig meten door middel van een analyse-testset. De verpakking bij voorkeur in de open lucht en ‘s avonds openen. Voeg nooit water toe aan het product maar altijd het product aan het water !

Veiligheidsvoorschriften:
Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Aanvullende informatie
Gewicht 1 kg